Sylvia Holtslag, de 100% coach - Algemene Verkoopvoorwaarden
1. Dit zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Sylvia Holtslag, de 100% coach. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website (www.sylviaholtslag.nl) bij Sylvia Holtslag, de 100% coach worden geplaatst. Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op de tussen jou en Sylvia Holtslag-de 100% coach,  gesloten overeenkomst.

In deze Voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van partijen uiteengezet die van toepassing zijn op jouw bestelling van producten via de website van Sylvia Holtslag, de 100% coach. Het is daarom van belang dat je de tijd neemt om deze Voorwaarden goed door te lezen. Sylvia Holtslag, de 100% coach raadt je aan deze Voorwaarden op te slaan op jouw computer en/of uit te printen en te bewaren, zodat je deze later kunt raadplegen

1 Gegevens Sylvia Holtslag, de 100% coach
Sylvia Holtslag, de 100% coach is gevestigd in Nederland. De volledige contactgegevens van Sylvia Holtslag, de 100% coach vind je hieronder: 

Sylvia Holtslag, de 100% coach
H. Segherslaan 1
7944 LH Meppel, Nederland 

Telefoon: 0031 -620476614, e-mail: info@sylviaholtslag.nl

Kamer van Koophandel nummer:  61846252 
Btw-identificatienummer: NL854514090B01

 2. Jouw gegevens
1. Om een goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst door Sylvia Holtslag, de 100% coach mogelijk te maken is het van belang dat je jouw gegevens, zoals je naam, je e-mailadres en het verzendadres, correct en volledig doorgeeft conform de instructies. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens. De volledige contactgegevens van Sylvia Holtslag, de 100% coach vind je onder artikel 1 van deze Voorwaarden.
2. Door jou verstrekte gegevens worden door Sylvia Holtslag, de 100% coach alleen gebruikt op de wijze als aangegeven in het privacy statement, dat je kunt raadplegen op haar website.

3 Het aanbod en de overeenkomst
1. Wanneer je een artikel koopt via de webstore van Sylvia Holtslag, de 100% coach ga je een overeenkomst aan met Sylvia Holtslag, de 100% coach. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sylvia Holtslag, de 100% coach bij aankoop van een product via de website.
2. Een overeenkomst voortvloeiend uit een aanbieding die een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, bindt Sylvia Holtslag, de 100% coach niet. Neem contact op met Sylvia Holtslag, de 100% coach wanneer je twijfelt aan de geldigheid van een aanbieding.

4 Prijs en betaling
1. De op de website op het moment van bestellen weergegeven prijs is een totaalprijs inclusief alle belastingen en, indien van toepassing, verzendkosten.
2. Je kunt jouw bestelling betalen op de op de website van Sylvia Holtslag, de 100% coach aangegeven wijzen. Het is op de website niet mogelijk om cadeaukaarten te gebruiken.

5 Afhandeling bestelling en levering
1. Sylvia Holtslag, de 100% coach spant zich in om jouw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken en te leveren.
2. Bestellingen worden geleverd op het door jou opgegeven verzendadres en middels de door jou gekozen bezorgingswijze.
3. Wanneer je een bestelling laat bezorgen buiten de Europese Unie is het mogelijk dat het land in kwestie bijkomende heffingen, zoals importbelasting, in rekening brengt. Sylvia Holtslag, de 100% coach heeft geen invloed of controle over dergelijke heffingen en kan je hier daarom niet over informeren. Je dient zelf te checken of de door jou bestelde artikelen kunnen worden geëxporteerd naar- en geïmporteerd in het betreffende land en wat de kosten daarvan zijn voordat je een dergelijke bestelling plaatst.
4. Eigendom van door jou bestelde producten gaat op je over op het moment van ontvangst van volledige betaling door Sylvia Holtslag, de 100% coach.
5. Sylvia Holtslag, de 100% coach besteedt zorg aan het juist en compleet verzenden van producten. Mocht je onverhoopt incomplete of beschadigde producten ontvangen, neem dan contact op met Sylvia Holtslag, de 100% coach.

6. Herroepingsrecht
1. Je hebt het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen nadat je alle producten in ongebruikte staat uit je bestelling hebt ontvangen met uitzondering van events. Voor events gelden andere voorwaarden, deze tref je hieronder. Dit betreft de zogenoemde bedenktermijn. 
Je kunt ons op iedere andere wijze door een ondubbelzinnige verklaring laten weten dat je de overeenkomst wenst te ontbinden (e-mail heeft de voorkeur, maar per post kan ook). Eventueel kan gebruik worden gemaakt van het retourformulier
2. Wanneer je ervoor kiest om de overeenkomst ten aanzien van een product te ontbinden, dan heb je de plicht om dit product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat je alle producten uit je bestelling hebt ontvangen, te retourneren naar het adres van Sylvia Holtslag, de 100% coach zoals vermeld in artikel 1.1. De directe kosten van retourverzending van het product aan Sylvia Holtslag, de 100% coach komen voor jouw eigen rekening.
3. Ingeval van ontbinding zoals bedoeld in artikel 7.1 restitueert Sylvia Holtslag, de 100% coach het voor het betreffende product betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten voor de retourzending) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van het bericht dat je de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet eerder dan nadat Sylvia Holtslag, de 100% coach het betreffende product retour heeft ontvangen of je kunt aantonen dat het product daadwerkelijk retour is gezonden. 
4. Het recht van ontbinding zoals opgenomen in artikel 7.1 is bedoeld om vast te stellen of het product past en of je het product daadwerkelijk wilt hebben. Het is je toegestaan om een product te gebruiken voor zover noodzakelijk om te verifiëren of je het product wilt hebben, net zoals je in een winkelruimte zou doen. Verdergaand gebruik van een product is van invloed op jouw ontbindingsrecht als nader bepaald in artikel 7.5.

7 Algemene aanvullende voorwaarden: Events
Een door Sylvia Holtslag, de 100% coach ontvangen aanmelding inclusief betaling geldt als inschrijving voor het event en acceptatie van de onderstaande voorwaarden.

1. Inschrijving
Inschrijving geschiedt door aanmelding via de website www.sylviaholtslag.nl 
Inschrijven houdt tevens acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat Sylvia Holtslag, de 100% coach de betaling heeft ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van haar/zijn inschrijving heeft ontvangen. Inbegrepen bij de kosten voor het event zijn: cursusmaterialen, lunch en begeleiding tijdens de duur van het event. Annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

2. Betaling
Betaling van een event moet vóór aanvang zijn ontvangen door Sylvia Holtslag, de 100% coach tenzij expliciet anders is aangegeven. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk.

3. Annuleren
Annuleren kan uitsluitend per mail op info@sylviaholtslag.nl 
Bij annulering meer dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van het event is 20% van het totaalbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Bij annulering later dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van programma is het gehele bedrag verschuldigd. Een deelnemer kan zich laten vervangen door iemand die nog niet voor het desbetreffende event is ingeschreven bij Sylvia Holtslag, de 100% coach vervanging is mogelijk tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het event. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Sylvia Holtslag, de 100% coach zich het recht voor het event niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen ingeschrevenen uiterlijk 5 dagen vóór het geplande event een email van info@sylviaholtslag.nl 

4. Materialen
Alle lesmaterialen en communicatie zijn eigendom van Sylvia Holtslag, de 100% coach en dienen niet gebruikt te worden voor verspreiding of copy zonder toestemming van Sylvia Holtslag, de 100% coach.

8 Wijzigingen in deze Voorwaarden
1. Indien Sylvia Holtslag, de 100% coach besluit deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zal zij de gewijzigde Voorwaarden op haar website plaatsen. Je wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Eventuele wijzigingen zijn niet van toepassing op orders die je voor de datum van wijziging hebt geplaatst. Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 6 januari 2020.

9 Geschillen
1. Sylvia Holtslag, de 100% coach streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren ten aanzien van haar producten en diensten. Mocht je onverhoopt toch klachten hebben, dan kun je deze telefonisch, per post, e-mail of op een andere manier richten aan: 

Sylvia Holtslag, de 100% coach
H. Segherslaan 1
7944 LH MEPPEL 
Telefoon: 0031 (0) 620476614 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur). 
E-mail: info@sylviaholtslag.nl

2. Indien je de klachtenprocedure hebt doorlopen, maar je wilt je klacht daarna nog aan een andere instantie voorleggen, dan kan dit bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Toepasselijk recht
1. Op deze Voorwaarden en de tussen jou en Sylvia Holtslag, de 100% coach gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Deze rechtskeuze laat onverlet eventuele verdergaande bescherming die je geniet op basis van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn zonder deze bepaling.