Retourformulier

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen. Dit formulier kunt u afdrukken op kopiëren in een emailbericht.


Aan Sylvia Holtslag, de 100% coach, H. Segherslaan 1, 7944 LH te Meppel, info@sylviaholtslag.nl ]:

Ik deelu hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst  herroep:

Product/dienst:

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam consument:

Adres consument:

Rekeningnummer consument:


Handtekening van consument(en)


[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum: